امروز....

سلــــــــام... هوووووووووف! تـــآحــد مــرگ خســته امـ! امـــروز قشنگــ بــو امـــا وحشتنــــاک...! اولــش داشــ یــ کــآمیون زیــرم میکــرد!! خخخخخ فکــ کن وســط خیـــآبون واسادمـــو چشــامو بستــم که پگــاهو زینــب کشیــدنم عقب!!!! بعـــدش یه ســاعت مـــونده بــود به مهمــونی آستیــن لــباسم سوخـــت!!! اووووف بعــدشم دســه بــرس آجی رفــ تو چشمــ!!! یــ ربــ مونــده بــود بریمـ مهمونـــی!!  یــ چشــم رنگشــ سبــز شــده بود یکــی عسلــی!!! بعدشــــم طــاهــآ بغلــم بــود کــ کم مــونده بــود پــرت شه...! اصــن یــ وضـــی....! خــدای رـآ سپــآس کــ سالممم :) + خخخخخخ یـ هفــته بـ عیــده و آهنگ یــه هفتــه ب عــید محسن یگــانه رو عشقس...! + یــه هفتــه به تــولد بضیــآ :)) خخخخ تولــدت مبــآرک :))

/ 1 نظر / 14 بازدید
Kimia

ولی من مشکوکم ب سلامتیت؛مطمئنی سالمی؟!؟!؟!؟!؟!.........؟!