:)

کـــآشکــی میرفتیــــم عـــزیزمـ، مـــن و تـــو یــ گــوشه بـــآهمــ

تـــو یــ کیفــ بــ رویــ دوشـــت، مـــن یــ کــولـــه روی پشـــتمـ!

بــرای یــ هفتـــه یکـــم، بــا تــو زندگـــی میکردم،،، بــآ تو زندگـی....

عـــزیزمـ بــریزمــ همـــه زندگـــیمو تـــوی کــولــه عشقمـــو بــآ تو

تــوی ایـــن هوـآ، کــ هوـآی تـــو کـــرده دلـــمبـــی تــو تنگـــ

قشــنگه بــرآم، کــ نگــآم! کــ نگــآم بــا نگــآه تو بــآشــه،

و دســت تــو بـــآشه کنـــآرمو بـــردارمـــو! همــــه دـآرو نـــداره

♥دوســـت دـآرمـــو♥

کــ میــدونی ایـــنو ایـــنو....

آره خــــوب بلـــدم کــ قــدم بزنـــم، بزنـــم بــآتو اونـــ همـــه حــرفاییــ کــ

ببـــرم تــو رو تــآ نوکـــ ابــــراییــ کــ، جـــآیی کــ وـآســ رفتنــــ تـــن بـ تــنت

وآســ رفتـــن تــن بــ تنـــت بـــآمـــنه، حــآلا ســاعت عشقـــه عـآشقــ شدنــت

بــآمــنه کــ داره دلــ مــن بــآ دلــت،، میــزنه بــ ســرم کــ تــو رو ببـــرم...

-ـ_ـ-♥ـ_ـ-ـ_ـ-♥ـ_ـ-ـ_ـ-♥ـ_ـ-♥

+ واس....

+ جلـــو جلــو سپنـــدـآرتـــون خوشمــــــــل.... :*

بـــآبـــآی....

/ 2 نظر / 22 بازدید
zAhRa

عالـــــــــی بود[چشمک]