تولد ^_^

هیــــــــم،

دنیـــآم تقریبـــآ بـ حــآلت فــآبریکــی برگشــته!

حوصلـــه نتــو ندارمـ!

فقط وـآس تبریــک تـــولد هـــوری اومــدم!

اووومـ یــآدمـه پــآرســال تــو یـ وبــلاگــ تولــد بــود،

وختـــی در حــآل کــآمنتیــدن بــودم، کــامنتــ هــوری رو هــم دیــدم!

وـآلــآع نــوشــته بــود: کــآش یکــی بــود وـآس مـآم جشــن تــولد میگــرف!

عاغا عاغا! مــن کــ ن پــولشو دارم ^_^ نـ حســشو

امـــآ بعـد اونــ کــامنت رفــتم وبـ هوری و پــروف ِشــو خونــدم!

از اووووووووووون موقــه یــ یــآد آور انــداخــتم تــو مــوبم!

و ایــنک فــردا تــولده اونــ نــره خـــر، ســر خــر، کلــه خــر و فوضــوله ^_^

هوریــه انتـــر تــولـدت میبـــآرک! جلــو جلــو البــته :))

امــید وارمـ تــآ آخــذه عمــرت زنــده بــآشی عمــوه شــآعره :)

همیـــن!!!! کیــکم نــداریم! بعلــه

/ 0 نظر / 16 بازدید