وقتی تو گریه میکنی.. برای عشقم!!!!

وقتی تو گریه می کنی ثانیه  شعله ور می شه

گر می گیره بال نسیم گل خونه خاکستر میشه

وقتی تو گریه می کنی ترانه ها بم
تر میشن

شمع دنیا می تر سن و ایینه ها
کم تر می شن

وقتی تو گر یه می کنی ابرایه دل
نازک شب

ابی می شن برای تو ستاره ها می
سوزن

مثل یه دست رازقی پر پر مشن به پای تو

وقتی تو گر یه می کنی غمگین می شن
قناری ها

بد می شه خوندن براشون پر وانه ها دل گیر می شن

نقش و نگار می ریزه از رنگین کمونه پراشون

وقتی تو گریه می کنی........

وقتی تو گریه می کنی شک می کنم به بودنم

پر می شم از خا لی شدن گم میشه چیزی
از تنم

اسیر بی وزنی می شم رها شده تو یک قفس

کلافه می شم از خودم خسته می شم از
همه کس

وقتی تو گریه می کنی..........

/ 4 نظر / 10 بازدید
سولی

[ابرو]رهااااااااااا اون عشخت کییه؟