اسپـم!

هیـــــــــم!

و هنــــوزم بـآ ســ تآ چیــز یـآدت میـُ فتــم!

- کپســول اکسیـــژن،

- اسپـــری

- صـــدای قلبـــی کـ کنـــد میــزنه...

هنـــوزم گـآهــی بــا اومــدن اسمــت اشکــ تــو چشــآم جــم میشــه...!

گــآهی یــآدم میــره و میگــم ایــ پــن شمــبه بیـــام خونــت...

خوبـــی؟! چـ خبــر؟!

از وقتــی کـ رفتــی همــه با هــم مهــربون شــدن... چقــد نـآمردن...

 

+ مـــآمـــآن ینــی ایــن کــ مــن نیــم ســاعت پیشــ بهشــ گفتـم بستــنی شیــری شکلاتــی و پفکــ میــنو بیگیــر،

امــآ بـآ چی تـــوز مـوتوریو حلــقه ای برگـــرده!

مــن: اخــم و نـآراحت!

مــامــآنم: بخدـآ حــواســم نبــود اصــن نداشتــش! حــآلا قهــر نکــن! ایــنو بخــور نگــآ چـ خوشــمزس!

من: بــدم میــآد نمیــخـآم!

مــآمـآنم 5 دقـه بعــد از بیــرون برگشــته: کل مغــآزه هـآی ایــن راستــه رو گشتــم امــآ نداش...

مــن: :O

مــآمــآنم: :X 

فــدایی همــه مــامـآنا! کــ فقــط چشــآشــون یـ دنیــآس...

/ 2 نظر / 15 بازدید
سرونازشیراز

[ماچ]

سولی

سهلام رها اجی خودم چیه باز غمبرک زدی تو ناراخت میشی منم میشما بگم باو دلم برات تنگ شده بودددددددددددددددددددددددد[ماچ] شرمنده نتونستم بیام سر بزنم خونه نبودیمممممممم عیدتتت مبارککک ایشالا 93 خوب باشه برا هممون من باطم میام مواظب خودتت باششششششششششششششش من یه دونه رها دارم جون تو راس میگممممممممممممممممممممممممم[قهقهه]