باور نمیکنم...

نـــه هوای تــآزه و... نــه لبــآس نــو میــخوام... هفــت سیـــن مــن تــویی، مــن فقط تـــورور میخــوام...

مــادر بزرگــم فوتــ کــرد و مــن هنـــوز نمیـــتونم بـآور کنــم...

پیششــ بـودمـ، بــوسیــدمش... آبــ خوـآس... آبــ بهــس دادنـ! خوبــ بود... خوبــه خوبـ...

رفتــم پــآیین پیشــ هدیه... زن عمــوم داد زد... زنــ داداشــمو صــدا کــرد...

رفتیــم بــآلا نفســش کــم شــده، و مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم...

بابامــ رفــ کپســول اکسیــزن گــرف، اورژانس رسیــد... دیــر شده بــود...  و مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم..

همــه جمعــ شــدن... شلــوغ شــد... راهــی شدیــم...

بهشتــ سکینـــه... پیشــ غســآلخونه بودمــ... و مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم ...

امبــولانس اومــد، مــام دنبــآلش... مسیــر زنجــان... کنــآر پســرش ولی  مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم!!

رسیــدیم... شــب بــودو تــآریکــ... ســرد بــود... مـام پشــت تـآبـوت...  و مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم...

جســدشــو گذـآشتــن اونجــآ کنــآر قبــر پســرش... نمــآز میــت خوندمـ...  اما مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم...

ریــر خــآکــ...! پیــآم میــآد... زنگــ میــزنن امــآ مــن نمیــتونسمـ بــآور کــنم...

نمیتــونم.......................................................... 

/ 1 نظر / 14 بازدید