هعـــی...!

ایـــن اولیـــن عیـــدیه کــه، نیستـــی کنـــارم...
تحــــویلـــ ســال اولــــه تـــو رو نــــــدارم...
وقتـــی صـــدای تــو نمیــرســه بــه گوشـــم...
دیگـــه چــه فرقـــی میکنــه کــه چی بپوشــم؟
نیستـــی و خـــاطـراتتــ افتــــاده بـــه جـــونم...
فکـــ نکنــــم تــــا ســــال بعــد زنـــده بمـونم...
یــادم نمـــیره وقـــت رفتـــن چـــی تنــت بود...
اولــ قصـــمـون چـــه وقتـــه رفتــــنتــ ـ بـــود...
دلـم واســه هیشـکی بجـز تو تنگــ نمیشــه...
یــه چیـــزایی یـــادم میمــونه تـــا همیشــه...
فـــکــ نکنـــــم بــــدون تـــو دوومــ بیــــــارم...
خیلـــی چیــــزا رو نمیشـــه بــه روم بیـــارم...
_ـ-ـ_ـ-ـ_ـ-♥
بـی تـو چـه فرقـی میکنـه سـال چـی باشـه؟
چــه فرقــی میکنــه دلـم مالــه کــی باشــه؟
ایــن عکســا پــر نمیکنــن جــا تــو بــرا مـن...
خـاطــره هـات ببیـن چیــکار میکــنه بــا مـن...
نیــستــی و خــاطراتــت افتـــاده بـه جـونـم...
_ـ-ـ_ـ-ـ_ـ-♥
علـــی عبــد المــآلکــی... عیــده بــی تــو...

/ 0 نظر / 15 بازدید