داسان ما

دیــرو ارمــ رفتیـــم! خـوب بــود :)

بخصــوص اونــ تیکــه ایـ کــ مــن کتــونی هــامو در اوردمــو کفشــآمو پــوشیــدم!

بعـــدش اجــآزه گــرفتــم از مــامی کــ یکــم تنهــآ بــآشم!

دوقــــدم دور نشــده بــودم کـ بــآرون بــآرید :))

انقــد حــآل کــردم :* یهــو چنونــ بــآرونی گــرف کــ کفشــ مشکیــآم کرمــی شد :)) گــل بــود بـــاو!

بعدشـــم کــ رسیــدیم خونــه داوشیــــنا اومــده بــودن خونــه آجــی بــودن :)

و......

عــــــــاغا بعــد از قضیــــه پـــآرسال کــ اگــ تــرمز رو پیــدا نکــرده بــودم فاتحـــه مون خــونده بــود!

دیــرو مــآشیـــنو دادن دســـم! فقـــط دوســـری اولشــ خــاموشیــدم! بعــدش خــوب بــود!

یــ کوچـــولو بـــآ دور دو فــرمونه موشـــکل داریـــم خخخخخخ ^_^

ایـــن بــود داستــان دیــروز مــآ! :)

+دیشــب؛ شــب ارزو هـآرو تبــریکیــدم! سنــد تو الیــدم البتـــه!

فقط دو نفـــر جوابـــ دادن :| 

یکیــ کــ هنگــ بودو میگفــ کــ دیشــب نبــوده، یکـــی همــ تشکــر کرد :| دوســـآی مــآ خرن اصن :|

/ 2 نظر / 14 بازدید
✘✖no name✖✘

خوبه دیگه این اخرین حده رانندگی یه خانمه خب!!!!فقط خواهشن پارک دوبلو تمرین نکنین!!!!!!!!!!!

HIGHBOY

الان فوش بدم عایا^_^خو نمیتونم حتما ج بدم