امتانا

تـــــ ــ ـــ ـــ ر ر ر ر ر ر ر  ررررر  ررررر  ر      ر      ر   ^_^

بـــاو تــه امتحــآناســ دیگــ بنزیـــن تمـــوم کــردم دارمـ تــر تــر میکنـــم :|

تـــآ الانــ کــ معدلــه خــرابه! البتـــه تنهــــآ امتحــانی کــ گنـــد زدمـ فیــزیکـ بــود!!

سگــــ تـــو روحــت بــــرزی، :|

 

+ ایــن اپــ صــرف اعلـــآم حضــور :))

بــآبــآی،

/ 0 نظر / 15 بازدید