:)

سلیــــم،،،

اااا اصـــن دوســ نــدـآشتـــم در مـــورد تفلـــدم بنـــویسمــآ!! فقــط رفتـــم تقـــویمــو دیــدم، افتـــآده تــو مــآه محــرم :((

هعـــی...! بــآو از تــولــد سعیــــد {کــ اونــ اهنگـــه هســ تـــولدمـ مبــآرک نیســ....! رو گذـــآشتـــه بـــود،،}

دوســ  دــآشتـــم زود تـــولــدم بیـــآدو اینـــو روز تــولدمــ گــوش کنـــم...! اونـــم کــ نشـــد!! :((

خـــودمــونم ضـــآیه کـــردیمــ دیـــروز،


+ انقــــــد خوشـــم میـــآد از آدمـــآی پـآیـــه،، 
آقـــآ از ایـــن تیـــربــون اعـــلـآم میکنــــم:
اونــــی کــ بــآ اســـم مــن بـ آقـــآی (م) میـــل دـآدهـ ،، خعلـــی بـآحــآلــه...!
ازشــ تشکـــر میکنـــم کلــی خنـــدیدمــ....!
انقـــد مــن کصــــآفطمـ...!
البتـــه مــآ از جنـــآب میـــم معـــذرتـ میخـــوـآیم...!
و گفتـــم درجــریـآن بـآشیـــ...! ســـره کـــآری :)))))))) 

+ عکســـو از ســآیتــ رضـــآ کشــ رفتـــم البتـــه اونـــآم از سـِـیـد علـــی کشــ رفتـــن...!
عکســـ همــ کــ بــِی ربـــطه :) امـــآ دوسشـــ  دــآرم باحـــآله :))))))) 

/ 2 نظر / 14 بازدید
Kimia

منم موافقم تولد محرم خیلی بده.18آبان قعرمحرم...

ava

salam vebet jaleb bod bemanam sarbezan[نیشخند]