رد دادم...

حســ میکنـــم تـــوی بـآتلاق گیــر کردمـ!

تــموم شــدنو گــوشه بـ گــوشه زندگیــم حسـ میکنــم!

انگــآر داروویــی واســم وجــود نــداره!

خـــاک گوشـــه و کنــآر دنیــآم پــر شده!

احســآس یــ خلــا میکنـــم! کــ پر نمیشــه!

چــرک نویســآم بــوی تعفـــن میــدن!

بــوی تهـــوع!

نــوشتـه های بــی ربـط کــ بــوی کفــر میــدن!

مخـــآطبی کــ وجــود نــداره!

شبــ بیــداری هــآی الکــی برایــ فرار از نـــور!

سکـــوتی کــ دیگــ حـرفی تــوش نیســ!

گــریه ایـ کــ بنــد نمیــاد!

مــــــــــــن خستــه شـدم از ایــن بی ربــطی!

دیگــ رد داده مغــــــــزم! :|||||||||||||||||||||||||

+هیســــ!!ـ

گــوش کــن،   خــآمـوش هــا گویـــا ترنــد...

/ 1 نظر / 32 بازدید

عالی بود