مــن رهـــام...!

گـــآهی اوقـــآت؛ دلــــم بـــرای دختــر هـــآیــ دنیـــآیم تنگــ میشــود!

دیگـــر، دختـــر وجـــود نــدارد!

مــن، رهـــآ! یکــ دختـــرم!

امـــآ انگـــآر اشتبـــاه تایپــی اســت!

دختـــر یعنـــی قداســت! امـــآ انگــآر بـآ مــریم بــ گــور سپــرده شــد!

دختـــر یعنــی لطافــت! امـــا پســرکی آنــ را بــ غــآرت بــرد!

دختــر یعنـــی نـــآز! الــان .........................

دختـــر کیســـت؟! کجـــآست؟!

مـــن رهـــآ! انگــآر دیگــر دختـــر نیستـــم!

مـــن رهـــآم! قطعـــآ پســـر همـ نیستـــم!

مـــن رهــآم! یکـ مــوجود بــی هویــت!

تــو ........................................................................................!

/ 1 نظر / 26 بازدید
عنقا

من...فاطمه...من عنقا...من رامونا... من... یک موجود بی هویت اززمین تمام