شاید الکی

+ بضـــی وقتــآ یــ جــوری میخنــدم کــ خــودمم بــآورم میشــه هیچــ غمــی ندارمـ :|

+صــب حواســم نشــد خواســم آب بخـــورم، تــآ اومــدم بخــورم حواســـم شــد :| شــآنس نداریــم کـ :|

+ آخــ آخـ اگــ میشــد هیستـــوری زندگیـــو کمپلــــت پــآک کــرد چی میشـــد... :|

+ عکـــآسی همــ قشنگـــه :| دوبــآره شــروع کــردم :) امــا ایــن ســری بــا گــوشی :|

+ همیــــن طـــوری ...

مــُحــکــَمـ راهـ بــــرو دُخــتــَـر ...

تـــو عـــآشـِـق شـُــدے ...

جَــنــگـــیـــدے

و ...حــالا..

تـَــنــهــایـــے!

سَـــرتـــو بِـــگــیـــربـــالا ...( !!)

اون لــیـــاقـــتــ جـَــنــگــیـــدن نداشت ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
پاییز

همیشه بخند تا کلا غما ازت دووور بشن