خنده از ته دل...

آخریـــن بار که من از تهِ دل خندیدم ...

علتش پـول نبود

انعکاس جوک هر روز نبود

علتش چهره‌یِ ژولیده‌یِ یک دلقک

یا زمین خوردن یک کور نبود …

من بهِ « من » خندیدم !!!

که چو یه دلقک گـــــــیج

نقش یک خنده به صورت دارم و دلم میـــگرید …!!

/ 0 نظر / 15 بازدید