ولـــن

سلـــــآم، بعــد حــدود یـ مــــآه اومــدم یـ ســـر بــ ایـــن خونـــه خــرآپــه خــودم بــزنم...

دلـــم وـآس دوســآم تنگـــیده بــود، البتــــه بــآ ایــن غیبــــت صوغــــری مهلــــوم شــد چقــد واســ دوســـآن مهمـــم!

بیخــــــــــــــــــــــ :))))))) ــــــــــــــــــــآل

امـــروز ولـــنه و مـــآ ...............................

هوووووف یکیـــم نیســ از ایــن خرســـی گنــــده هــآ واسمـــون بخـــره! :( میــ بیــ نیــ

خخخخخ از آزمـــون کــ برمیگشتــــــــیم، زینـــب کصـــآفطا هعـــی عــروسکــآ رو نشــون میـــداد تهنـــآیی مونو بــ رخ بکشـــه!

+ کیــــآ کـــآدو گیرفــــتن؟!؟! چی چی؟!

+ ســولی و کیمیـــآ دلـم واستون یــ ذره شــده!

+ پریســـآ جونــم مرسیـ بـآبت کـــآمنت، ♥ اینم واس شومـــآ

+ ....


/ 0 نظر / 11 بازدید