هیتلر...!

هیتلر گفته ....

ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ !!

+هــــــــــرزه، کیصــــــــافط بشــی ایشــآلا

/ 2 نظر / 21 بازدید