هر هر

یکی از فانتزیام به وقوع پیوست !

مامانم از بیرون اومد تا اومد از چیپسم برداره ، گفتم : اول دستتو بشور !

آقا یَک حالی داد که نگو :D

فقط یکم شکستگی پاهام اذیتم میکنه ولی تمام کبودیام خوب شده …

تازه دکتر گفته هفته دیگه گچ دست و پامم باز میکنه :|

{خنک خودتی}

/ 1 نظر / 15 بازدید